Supra Activa

Baniak z płynem supraProdukt gotowy do użycia! Nie wymaga aktywacji oraz mieszania z innymi środkami!!! Supra activa jest preparatem przeznaczonym przede wszystkim do dezynfekcji wody pitnej w rurociągach, studniach, zbiornikach, filtrach itp. Może być również stosowany do dezynfekcji wody przeznaczonej dla ludności jak i przemysłu. Supra activa skutecznie zastępuje inne środki dezynfekujące. Środek Supra activa może być używany w obecności ludzi, zwierząt. Po dezynfekcji preparatem Supra activa nie jest wymagana neutralizacja (spłukiwanie). Supra activa w stężeniach użytych do dezynfekcji po dodaniu do wody jest praktycznie bezzapachowy. Nie posiada zapachu chloru, a dodany do wody neutralizuje zapachy poprawiając w ten sposób jej zapach i smak. Nie zatyka, a nawet udrażnia systemy wodociągowe. Nie działa korozyjnie na materiały konstrukcyjne urządzeń i instalacje. Preparat posiada pozwolenie Urzędu Rejestracji Produktów Biobójczych na wprowadzenie do obrotu produktu biobójczego nr 4643/11 oraz Atest Państwowego Zakładu Higieny

SUPRA ACTIVA nadaje się do dozowanie ręcznego lub mechanicznego (nie ma konieczności przebudowy instalacji). Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki oraz zasadami używania produktu. W celu zoptymalizowania ilości preparatu i czasu jego działania (w zależności od stopnia skażenia) należy przeprowadzić badania czystości mikrobiologicznej. Skutecznie dezynfekuje, w krótkim czasie i przy małych stężeniach. Produkt przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu. Trwałość aktywnego roztworu: 2 miesiące w nienaruszonym pojemniku. Podczas stosowania należy postępować ze szczególną uwagą ponieważ działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe oraz skórę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
Substancja czynna: ditlenek chloru 4,76g/l produktu (generowany in situ z chlorku sodu poprzez zakwaszanie).

 

  • produkcja i dystrybucja wody do spożycia
  • hodowli zwierząt i ptaków, produkcji mleka
  • w przetwórstwie i przechowalnictwie żywności (przemysł mięsny, spożywczy, napoje itp.)
  • w szpitalach i klinikach specjalistycznych
  • w gospodarce ściekowej
  • w innych zastosowaniach przemysłowych